Nguyễn Văn Thảo
 • Nguyễn Văn Thảo
 • Tổ Thể Dục - GDQP - AN
 • Chủ tịch Công Đoàn, Tổ Trưởng CM
 • 0975101868
 • thaohue2013@gmail.com
Nguyễn Hữu Mùi
 • Nguyễn Hữu Mùi
 • Tổ Thể Dục - GDQP - AN
 • Tổ phó CM
 • 0972404499
 • muithlak@gmail.com
Nguyễn Thế Dũng
 • Nguyễn Thế Dũng
 • Tổ Thể Dục - GDQP - AN
 • Giáo viên
 • 0976766686
 • thedung3185@gmail.com
Nguyễn Phú Phong
 • Nguyễn Phú Phong
 • Tổ Thể Dục - GDQP - AN
 • Giáo viên
 • 0979545432
 • Nguyenphuphongnpp1989@gmail.com
Nguyễn Văn Huy
 • Nguyễn Văn Huy
 • Tổ Thể Dục - GDQP - AN
 • Giáo viên
 • 0978505459
 • huythulak@gmail.com