Tài khoản tập huấn CM

Tài khoản tập huấn CM

Lượt xem:

Mật khẩu Demo@123; giáo viên đăng nhập vào tài khoản tập huấn và đổi lại mật khấu Lưu ý: những giáo viên sai địa chỉ email báo lại với đồng chí PHTCM để cập nhật lại; GV đăng nhập vào trang: TAPHUAN.CSDL.edu.vn để tham gia tập huấn [...]
TÀI KHOẢN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MIỄM PHÍ TRÊN TRANG WEB VIETTELSTUDY

TÀI KHOẢN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MIỄM PHÍ TRÊN TRANG WEB VIETTELSTUDY

Lượt xem:

Hướng dẫn sử dụng: https://viettelstudy.vn/tap-huan-su-dung-viettelstudy-cho-nganh-giao-duc-va-dao-tao-ben-tre/Courseware/Lesson/detail.html?&id=5d9207de89e97352ba318531 [...]