Nguyễn Bá Thành
 • Nguyễn Bá Thành
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Đảng viên, Tổ Trưởng CM
 • 0986950268
 • thanhvancanhlak@gmail.com
Phan Tiến Vương
 • Phan Tiến Vương
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Bí thư Đoàn trường
 • 0977052979
 • phantienvuong@gmail.com
Đoàn Thị Thanh
 • Đoàn Thị Thanh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ phó CM
 • 0914859779
 • camthanh9779@gmail.com
Lê Thị Nga
 • Lê Thị Nga
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0982062457
 • lenga.thptlak@gmail.com
Cao Thị Minh Tâm
 • Cao Thị Minh Tâm
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0985133935
 • caothiminhtam73@gmail.com
H’ Nghiêm Teh
 • H’ Nghiêm Teh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0346325200
 • hnghiemteh@gmail.com
Nguyễn Thanh Vinh
 • Nguyễn Thanh Vinh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0979529657
 • vinh20051989@gmail.com
Vũ Thị Lân
 • Vũ Thị Lân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0364705117
 • vuthlan1978@gmail.com
Hoàng Thị Thu Hằng
 • Hoàng Thị Thu Hằng
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0353818268