Nông Văn Hùng
 • Nông Văn Hùng
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ Trưởng CM
Nguyễn Minh Đức
 • Nguyễn Minh Đức
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Thanh Hoài
 • Nguyễn Thị Thanh Hoài
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thư viện
Tạ Duy Lâm
 • Tạ Duy Lâm
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
Lê Thị Thu Lệ
 • Lê Thị Thu Lệ
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế
Nguyễn Thị Bích Phượng
 • Nguyễn Thị Bích Phượng
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó
Trần Thị Tiên Thủy
 • Trần Thị Tiên Thủy
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thiết bị