Nguyễn Thị Loan
 • Nguyễn Thị Loan
 • Tổ Sinh Học
 • Đảng viên, Tổ Trưởng CM
 • 0338677976
Lê Viết Trì
 • Lê Viết Trì
 • Tổ Sinh Học
 • Tổ phó CM
 • 0977244624
Phạm Thị Thụy
 • Phạm Thị Thụy
 • Tổ Sinh Học
 • Giáo viên
 • 0988556328
 • phamthuyhlak@gmai.com
Tạ Anh Tú
 • Tạ Anh Tú
 • Tổ Sinh Học
 • Giáo viên
 • 0935821330
 • taanhtu13@gmail.com
Trần Đình Phú
 • Trần Đình Phú
 • Tổ Sinh Học
 • Giáo viên
 • 0984989688
 • mygreen35t@gmail.com