Trần Đình Thân
 • Trần Đình Thân
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Đảng viên, Tổ Trưởng CM
Trịnh Thị Hiền
 • Trịnh Thị Hiền
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Phó Chủ tịch Công Đoàn, Tổ Phó CM
 • 0967664555
 • hienanhlak@gmail.com
Đoàn Thị Mẫn
 • Đoàn Thị Mẫn
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Giáo viên
 • 0818989272
 • doanthiman.thptlak@gmail.com
Lê Thị Hoa Thơm
 • Lê Thị Hoa Thơm
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Giáo viên
 • 0963928879
 • hoathomthptlak@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Giáo viên
 • 0969505238
 • Nguyenhanglak@gmail.com
Bùi Thị Ái Linh
 • Bùi Thị Ái Linh
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Giáo viên
 • 0399468789
 • ailinhanhspk6b@gmail.com