Nguyễn Văn Thảo
  • Nguyễn Văn Thảo
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch Công Đoàn, Tổ Trưởng CM
  • 0975101868
  • thaohue2013@gmail.com
Trịnh Thị Hiền
  • Trịnh Thị Hiền
  • BCH Công Đoàn
  • Phó Chủ tịch Công Đoàn, Tổ Phó CM
  • 0967664555
  • hienanhlak@gmail.com